Onderscheiden met de 
Koninklijke Erepenning
Harmonie KNA
Beek gemeente Berg en Dal

Koninklijke Erepenning voor Harmonie KNA

Koninklijke Erepenning

Op zondag 27 maart 2022 ontving Harmonie Kunst Na Arbeid, tijdens de receptie ter ere van haar 100 jarig jubileum, de Koninklijke Erepenning uit handen van Burgemeester Slinkman.
 
De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.
 
Na een strenge aanvraag procedure kwam Harmonie KNA deze eer toe! 

 

 

Burgemeester Slinkman had mooie woorden voor onze vereniging tijdens de uitreiking:


Beste aanwezigen,
 
Laat ik beginnen met ons allen van harte te feliciteren met het honderdjarig bestaan van K.N.A.. Natuurlijk gelden die 051 BWC7675web gelukwensen het bestuur, dirigent en alle spelende en gespeeld hebbende leden. Maar ook alle anderen die vandaag gekomen zijn om mee te delen in de feestvreugde rond het eeuwfeest van de Beekse Harmonie, die voor de inwoners van ons mooie dorp zoveel betekent op uiteenlopend gebied.
Allereerst natuurlijk op het muzikale vlak. Dat hebben we gisteravond nog maar weer eens mogen ervaren tijdens het prachtige Classicsconcert, dat een mooie muzikale reis was door het repertoire van de afgelopen eeuw. En wat geweldig om weer met zo velen samen te kunnen zijn, nadat het noodgedwongen de afgelopen twee jaar op muzikaal vlak zo veel stiller is geweest dan we wilden! Nog maar kort geleden immers was er het carnavalsconcert
dat niet door kon gaan, bijvoorbeeld. Die tijd ligt nu gelukkig achter ons, en geen moment te vroeg om er alsnog een jubileumjaar vol hoogtepunten van te maken!
 
Naast het muzikale heeft K.N.A. al sinds jaar en dag een veel breder cultureel belang, en zeker ook op sociaal gebied. Wat zouden bijvoorbeeld de feesten van onze schutterij zijn, zonder de muzikale omlijsting van K.N.A.? En de carnavalsviering van de Cavalieren? Het Sinterklaasfeest en het Oranje-Comité? Maar ook de jaarlijkse Dodenherdenking en de herdenking van Operatie Market Garden worden voor een belangrijk deel gedragen doordat de plechtigheden met muziek worden opgeluisterd. 22 maart 1922, méér dan een mensenleven geleden is het dat de oprichting plaatshad. Een eeuw waarin, dat kunnen we onder andere nalezen op de website, de harmonie hoogte- en zeker ook dieptepunten heeft gekend. Maar of het nu het gebrek aan instrumenten na de oorlog was, of de afnemende belangstelling van de jeugd door de opkomst van de televisie, K.N.A. heeft zichzelf steeds weer weten te herpakken, en is blijvend relevant gebleken voor de inwoners van Beek.
Een eeuwfeest is een mooie gelegenheid om terug te kijken op de eeuw die achter je ligt. En dat doen we dan ook. Door middel van muziek, zoals gisteravond, én met behulp van de historische foto’s en films die hier vandaag kunnen worden bekeken. Een lange, een mooie, en soms ook bewogen geschiedenis, waarop met trots kan worden terug gezien.
 
Een eeuwfeest is óók bij uitstek het moment om vooruit te kijken. Het einde van eerste eeuw gaat immers naadloos over in het begin van de tweede. En die vooruitblik, die mag het bestuur met enig vertrouwen vervullen. Want K.N.A. is bepaald geen honderdjarige, die door ouderdomskwalen overmand moe en der dagen zat is. Integendeel! Het aantal leden en jeugdleden houdtzeer goed stand, en met veel enthousiasme wordt onder leiding van een goede dirigent prachtige muziek gemaakt. Het bestuur kwijt zich met verve van
zijn taken, en ook met de financiële positie is niets mis.
De doelstelling waarmee K.N.A. die tweede eeuw binnentreedt is een bredehet zorgdragen voor het welzijn van de inwoners van de gemeente Berg enDal, hoofdzakelijk in de kern Beek, door het in verenigingsverband bevorderen van de muzikale vorming van en voor de inwoners, jong en oud. Deze doelstelling bewerkstelligen jullie met het Harmonieorkest, de slagwerkgroep en het jeugdorkest ‘de Jeugdbende’. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het jeugdbeleid staat dan ook hoog in het vaandel van K.N.A., dit blijkt al wel uit de samenwerking met basisschool De Biezenkamp waar de Beekse jeugd kennismaakt met muziek en musiceren in groepsverband. 
 
Graag wil ik vandaag een bijdrage aan de feestvreugde leveren, door mede te delen dat het Zijne Majesteit onze Koning heeft behaagd om K.N.A. ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum de Koninklijke erepenning te verlenen.
Deze erepenning is toegekend omdat K.N.A. een vereniging is die al 100 jaar een vooraanstaande plek in Beek inneemt. Het huidige bestuur en leden hebben daar zeker in belangrijke mate toe bijgedragen, maar ook bestuurders en musici uit het verleden hebben K.N.A. samen deze eeuw door gedragen.
 
Om dat laatste te symboliseren wil ik naast voorzitter Van den Bosch ook de erevoorzitter de heer Jan Engelen vragen naar voren te komen om de erepenning en de daarbij behorende oorkonde in ontvangst te nemen. In 1961 werd de heer Engelen benoemd als voorzitter van Harmonie KNA, en hij is dat ruim een kwart eeuw gebleven. Samen zijn zij de verpersoonlijking van alle actieve en niet-actieve, muzikale leden en bestuursleden.
Dames en heren, terwijl de voorzitter en de erevoorzitter naar voren komen
vraag ik een hartelijk applaus voor K.N.A.!
 

De Erepenning hangt sinds de uitreiking aan de kroon van ons nieuwe vaandel.

Jan Engelen - Bart van den Bosch - Burgemeester Slinkman

Koninklijke Erepenning